Startsida

Syfte
Kontakt

Styrelse
Stadgar
Kalendarium
Press

Bilder
Forum

LänkarStödföreningen för mobbade
- i Göteborg -

Stadgar för SFM – Stödföreningen för mobbade i Göteborg

                                                                                           Reviderade: 2000-03-20

§ 1. Föreningens namn
Föreningens namn är SFM (Stödföreningen för mobbade i Göteborg). SFM är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2. Mål och uppgift för föreningens verksamhet
* Stötta och hjälpa människor som drabbats av mobbning
* Sprida kunskap om mobbning och kränkande särbehandling
* Skapa opinion och öka medvetandet för att motverka mobbning

SFM har som uppgift att jobba för att motverka mobbning och stödja drabbade och deras anhöriga. I denna uppgift organiseras människor som är såväl drabbade som icke drabbade i arbetet för att påverka makthavarnas attityder och ge människor kunskap om och möjlighet till att påverka beslutsfattare när det gäller kränkande särbehandling i arbetslivet.

§ 3. Medlemskap
Medlem kan alla bli som delar föreningens mål och uppgift. Medlemskap i föreningen fås genom att betala medlemsavgift. Medlem som motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. För uteslutning fodras två tredjedels majoritet vid årsmötet.

§ 4. Styrelsen
Styrelsen träffas minst fyra gånger per år utöver det konstituerande mötet eller då en tredjedel av styrelsen så begär. Styrelsen har ansvar för att föreningens ändamål uppfylls. Styrelsen ska bestå av minst tre vilka utses av årsmötet, ordförande väljs för två år och styrelseledamöter växelvis på två år. Styrelsen utser inom sig en sekreterare och en kassör. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsens möten ska vara protokollförda.

§ 5. Årsmöte
Årsmöte ska hållas före maj månads utgång eller när en tredjedel av medlemmarna så begär. Kallelse ska gå ut via post/e-post senast 14 dagar före mötet ihop med dagordning och övriga relevanta handlingar.

Vid ordinarie årsmöte ska följande beaktas:

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Val av mötesfunktionärer

  1. mötesordförande
  2. mötessekreterare
  3. protokollsjusterare
  4. rösträknare

§ 3. Frågan om mötets behöriga utlysande
§ 4. Fastställande av dagordning
§ 5. Verksamhetsberättelse
§ 6. Bokslut
§ 7. Revisionsberättelse
§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 9. Verksamhetsplan
§ 10 Budget
§ 11. Motioner
§ 12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
§ 13. Val

  1. antal styrelseledamöter
  2. ordförande
  3. ledamöter
  4. ersättare
  5. revisorer
  6. valberedning

§ 14. Övriga frågor
§ 15 Mötets avslutning

§ 6. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är detsamma som kalenderår.

§ 7. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 8. Ekonomisk redovisning
Senast en månad före årsmötet ska bokslut och verksamhetsberättelse överlämnas till vald revisor.

§ 9. Revisor
På årsmötet väljs en revisor jämte ersättare för ett år, med uppgift att granska föreningens verksamhet och ekonomi.

§ 10. Ändring av stadgar
Beslut om stadgeändring ska tas på årsmötet med minst två tredjedels majoritet alternativt på två efterföljande medlemsmöten, varav ett årsmöte.

§ 11. Nedläggning av föreningen
Om nedläggning av föreningen beslutar årsmötet med två tredjedels majoritet. Om det vid nedläggning finns tillgångar, ska de användas enligt föreningens stadgar till annan liknande verksamhet och målsättning.


KONTAKTA OSS

på kansliet telefontid

och besökstid mellan

10.00 - 14.00 Mån - Fre

031-24 96 06

0701-485825

jourtid 0701-485825 

Logga